Amaç ve Hedefler 
 • Fakültenin Amaç ve Hedefleri

  (14/01/2021 Tarih ve 01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir)
 

MİSYONUMUZ

Sosyal güvenilir bir Tıp Fakültesi olarak sağlığa bütüncül yaklaşımla koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, üst düzeyde bilgi birikimi olan, doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı ve etik değerleri gözeten, toplum lideri niteliklerine sahip, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel, çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve yaptığımız araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek, uluslararası düzeyde Balkanlarda lider olmak ve dünyada önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak, uzaktan eğitimde çağdaş teknolojileri kullanmak, geliştirmek ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM AMACI:

Yaşadığı ülke ve bölge ile küresel ölçekte toplumun ve bireyin sağlık sorunlarını bilimsel yöntemle değerlendirebilen, sağlığın sosyal belirleyicilerini kavramış ve önemseyen, toplumun sosyokültürel özellikleri bağlamında öncelikli sağlık gereksinimlerini saptayabilen ve karşılayabilen, sağlığı geliştiren ve koruyan, sağlık sorunlarını yönetebilen, etkili sağlık hizmetleri sunarak sağlık sisteminin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra insani ve bilimsel etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisi ile güncel bilgiyi takip ederek sürekli mesleki gelişimini sağlayan, bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş, sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapabilecek, ekip üyesi olarak çalışmanın önemini kavramış, evrensel hukuk ilkelerine bağlı, iletişime açık, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan/olağanüstü durumlarda uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilen, dünyada ve ülkemizde uzaktan eğitim alanında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyen uluslararası standartlarda hekimler yetiştirmektir.

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN EĞİTİM HEDEFLERİ:

T.Ü. Tıp Fakültesini bitiren hekimler

BİLGİ

1. İnsan vücudundaki organ, doku ve sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlayabilecekler.

2. İnsan organizmasındaki hücresel, moleküler, fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilecekler.

3. Hastalıkların çevresel, gelişimsel, genetik, metabolik, ruhsal, otoimmün, enfeksiyöz ve travmatik nedenlerini, oluşum mekanizmalarını ve dokular/sistemler üzerindeki etkilerini açıklayabilecekler.

4. Ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarının özgün epidemiyolojik özelliklerini ve klinik/laboratuvar/görüntüleme bulgularını sayabilecek, yorumlayabilecek ve tedavisini planlayabilecekler.

5. Bireyin yaşamını tehdit eden durumları tanıyıp, hayat kurtarıcı müdahale ve tedavileri yönetebilecekler.

6. Toplumu tehdit eden olağandışı sağlık sorunları bulunduğunda ihtiyaçları belirleyerek çözüm sürecini yönetebilecekler.

7. Hekimlik meslek etiği kurallarını sayabilecekler ve etik sorunları tanımlayabilecekler.

8. Sağlık sistemlerini, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenme, yürütülüş biçimi ve finansmanını tanımlayabilecekler.

9. Güncel sağlık mevzuatını; hekimin yasal görev ve sorumlulukları, adli tıp ve sağlık hukuku açısından değerlendirebilecekler.

10. Mesleki riskleri sayabilecekler.

11. Bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlığının izlenme, geliştirme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini sayabilecekler.

12. Toplumsal ve bireysel sağlığın sosyal belirleyicileri olan psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri açıklayabilecekler.

13.Topluma yönelik/dayalı eğitim programları planlayabilecekler.

14.Hastalık/Sorun yönetiminin temel ilkelerini açıklayabileceklerdir.

 

BECERİ

1. Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etik ve mesleki değerlere uygun, etkili ve dürüst iletişim kurabilecekler.

2. Ayrıntılı anamnez alabilecekler.

3. Ayrıntılı fizik muayene yapabilecekler.

4. UÇEP ve TÜTF ÇEP’te tanımlanmış temel hekimlik uygulamalarını yapabilecekler.

5. Hastalıkların tanısını koyabilmek için gerekli temel tanı yöntemlerini uygulayabilecekler.

6. Düzenli, yeterli ve tıbbi terminolojiye uygun kayıt tutup, bildirim yapabilecekler.

7. Sağlık hizmeti sunan ekibe etkin ve uygun biçimde katkı sağlayabilecekler.

8. Mesleki gelişimleri için gerekli güncel bilgiye ulaşabilecekler. 

9. Özel koşullarda da (kötü haber verme, mesleksel geri bildirim verme, bilgi paylaşımı, risk iletişimi) etkin ve uygun iletişim sağlayabilecekler.

10. Mesleki risklere karşı önlem alabilecekler.

11. Sağlık açısından risk yaratan çevresel etmenleri belirleyecekler, bu etmenlerin yönetimini gerçekleştirecekler ve ilgililere yol gösterebilecekler.

12. Toplumun sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik araştırmalar planlayacak, yürütecek ve raporlayabilecekler.

13. Sağlık hizmetleri ve hekimlik mesleği ile ilgili politikaların oluşturulmasında karar verme süreçlerine katılabilecek, öncülük edebilecekler.

14. Gerekli olan durumlarda sektörler arası işbirliği yapabilecek, diğer disiplinlerle ortak çalışmalarda bulunabilecekler.

15. Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak hastalara, diğer sağlık çalışanlarına etkin rehberlik yapabilecek ve eğitim verebilecekler. 

16. Yaşadığı ülke ve bölgede sık görülen sağlık sorunlarını yönetebilecekler.

17. Etkili uzaktan eğitim yöntemlerini uygulayabileceklerdir.

 

TUTUM

1. Hekimin öncelikli görevinin, insan yaşamını ve sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu benimseyecekler,

2. Görevlerini uygularken evrensel tıp etiği ilkelerini gözetecekler.

3. Sağlık kaynaklarının kullanımında sağlık ekonomisinin temel kurallarına uygun hareket etme gerekliliğinin bilincinde olacaklar.

4. Bilimsel ve eleştirel düşünme yaklaşımını benimseyecekler.

5. Hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgilerini güncelleme gerekliliğini benimseyecekler.

6. Acil durumlarda hekim olarak müdahale edebilme sorumluluğunu taşıyacaklar.

7. Hasta ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili doğru bilgi vermenin ve hastalara yapılacak her türlü girişimde bilgilendirilmiş onamlarını almanın önemini kavrayacaklar.

8. Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile dürüst ve etkili iletişim kurmanın önemini içselleştirmiş olacaklar.

9. İnsan haklarına ve hasta haklarına saygı göstermesi gerektiğinin bilincinde olacaklar.

10. Sağlık alanında ekip çalışmasını önemseyecekler.

11. Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olacaklar, birey ve toplum sağlığını korumanın ve geliştirmenin önemli olduğunu savunacaklar.

12. Meslektaşları ve sağlık personeli ile olan ilişkilerinde, meslek etiği ve deontoloji kurallarına uygun davranılması gerektiğinin bilincinde olacaklar. 

13. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte meslekler arası öğrenme ve eğitim anlayışını benimseyeceklerdir

 

TÜTF HİZMET AMACI

Öğrencilerimizin eğitimlerine en üst düzeyde katkıda bulunacak şekilde, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, Tıp Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, kalite yönetim sistemleri tarafından onaylanıp belgelendirilmiş, nitelikli, kanıta dayalı, hasta odaklı, birinci, ikinci, üçüncü basamak hizmetlerinin entegrasyonuna katkı sağlayan ve toplumun gereksinimlerini karşılamak için interdisipliner, yenilikçi, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile hizmet verilen toplumun gereksinimleri doğrultusunda, sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici, maliyet etkin sağlık hizmeti sunmaktır.

TÜTF HİZMET HEDEFLERİ

1. Hasta ve hekim hakları dengesi gözeterek sağlık hizmeti sunmak, 

2. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde uygulamalı eğitim alan tıp fakültesi öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

3. Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyip, yapılandırma ve organizasyonu buna göre şekillendirmek,

4. Sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde en üst düzeyde kullanmak, 

5. Ayaktan ve yataklı tanı ve tedavi ünitelerini gerek hasta ve gerekse sağlık çalışanı için konforlu, temiz ve eğitime uygun kılmak, 

6. Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışanların Meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri gibi ortak paydaşlar ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak, 

7. Çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak, 

8. Toplumun sağlık sorunlarını ve gereksinimlerini izleyerek, sunulan sağlık hizmetleriyle karşılayabilme durumunu analiz etmektir. 

TÜTF ARAŞTIRMA AMACI

Temel bilimler, klinik bilimler ve toplum sağlığı alanında, öncelikli sağlık sorunlarını, gereksinimlerini ve çözüm önerilerini belirlemeye yönelik, kanıta dayalı tıp ilkeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır. 

 

TÜTF ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

1. Uluslararası, ulusal gereksinimleri dikkate alarak temel ve klinik bilimler, tıp eğitimi ve sağlık politikaları konularındaki araştırmalara ve projelere katılmayı teşvik etmek, 

2. Araştırmaların etik ilkelere ve müfredata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, 

3. Kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamalarını geliştirmek, 

4. Tıp Fakültesi ve ilgili birimlerde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğini güçlendirmek, 

5. Tıp Fakültesi mensuplarına bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesini sağlamak, 

6. Tıp Fakültesi’nde üretilen bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulları oluşturmak ve teşvik etmek, 

7. Fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin editörlüğünde yayımlanmakta olan bilimsel dergilerin geliştirilmesini teşvik etmek,

8. Tüm paydaşlarla birlikte toplumun sağlık sorunlarını karşılayabilmeye yönelik araştırmalar ve projeler yürütmektir. 

 

  Sınıf / Kurul Amaç ve Hedefleri

  (11/08/2022 Tarih ve 06 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.)

   • 1. Sınıf
   • 2. Sınıf
   • 3. Sınıf
   • 4. Sınıf
   • 5. Sınıf
   • 6. SınıfBu içerik 17.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 10697 kez okundu.