Uzmanlık Öğrencileri İçin Atama Kriterleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ

YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmaktır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön Değerlendirme Komisyonu

Madde 3- İlan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu yönergede belirtilen ölçütleri sağlama durumları, Yardımcı Doçent kadroları için ilgili birimin dekanı/müdürü, doçent ve profesör kadroları için Rektör tarafından oluşturulan komisyonca incelenir. Gerekli ölçütleri sağlayan adayların atama ve yükseltme işlemleri mevzuat çerçevesinde sürdürülür.

Yardımcı Doçentlik

Madde 4-a) Yardımcı Doçent kadrosuna ilk defa atanmak üzere yapılan başvurularda adayın YDS veya eşdeğeri sınavlarda Doçentlik başvurusu için gerekli en az puana sahip olması şartı aranır.

b) Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Ek 1`deki puanlama sisteminde, Tıp Fakültesi için en az yarısı A grubunda tanımlı uluslararası yayınlardan olmak üzere 40; diğer fakülteler/yüksekokullar/Devlet Konservatuvarı/meslek yüksekokulları/enstitüler için ise Ek 1’de yer alan yayın ve faaliyetlerden 25 puana sahip olma koşulu aranır.

c) Bulunulan Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atanabilmek için Yardımcı Doçentliğe yapılan son atamadan itibaren geçen üç yılda Ek-1’deki puanlama sisteminden Tıp Fakültesi için 1/4'ü A grubunda tanımlı faaliyetlerden olmak üzere 25; diğer fakülteler/yüksekokullar/Devlet Konservatuvarı/meslek yüksekokulları/enstitüler için Ek 1’de yer alan yayın ve faaliyetlerden 25 puanı elde etmiş olma şartı aranır.

Fakülteler hariç diğer birimler için yeniden atanmada 25 puan elde etmiş olma şartı, 01.01.2017 tarihinden itibaren aranır.

Doçentlik

Madde 5- Doçent unvanı almış olmak.

Profesörlük

Madde 6- Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için;

a) En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp sonuçlandırmış olmak.

b) Doçentlik sonrası yapılan ve Tablo 1’de belirtilen eserlerden birinci isim olduğu birini,  başlıca araştırma eseri olarak sunmuş olmak.

c) Başvurulan kadronun yer aldığı bilim alanı için Tablo 1`de tanımlanan yayın ve puan koşullarını sağlamış olmak.

 

Tablo 1: Profesörlük başvurularında aranan en az puanlar.

Alan

Eser Sayısı

Uluslararası Yayın/Performans Puanı

 

Toplam Puan

Tıp Fakültesi

5 (A.3) (birinde birinci isim olmak üzere en az ikisi doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır)

120

250

Mühendislik Fakültesi

4 (A.3)

80

160

Mimarlık Fakültesi

1 (A.3,G.1); 2 (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, H.4, H.5, H.6, H.7)

60

150

Fen Fakültesi

4 (A.3)

60

150

Edebiyat Fakültesi

5 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1, B.3, B.4, B.6, B.9, B.10)

60

150

Eğitim Fakültesi

1 (A.3); 2 (A.2, A.3, A.6, A.9, B.4, B.6)

60

150

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

5 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1,B.3, B.4, B.6, B.9, B.10)

60

150

Eczacılık Fakültesi

4 (A3)

60

150

Sağlık Bilimleri Fakültesi

4 (A3)

60

150

Diş Hekimliği Fakültesi

4 (A3)

60

150

İlahiyat Fakültesi

12 (Ek.1) (En az 4’ü doçentlik sonrasında yapılmış olmalıdır.)

60

150

Yabancı Diller Yüksekokulu

1 (A.3); 2(A.2, A.3, A.6, A.9, B.4, B.6)

60

150

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

60

150

Spor Bilimleri

 

60

150

Devlet Konservatuvarı

 

40

100

 

 

d) Yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yapılacak atamalarda da adayın alanıyla ilgili fakültenin koşulları aranır.

e) Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar Fakültesi için Profesörlük başvurularında Doçentlik sonrasında Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği başvuru yayın koşullarının tekrar sağlanması ve bunlardan birinin “başlıca araştırma eseri” olarak sunulması koşulu aranır.

Özel Durumlar

Madde 7-a) Yeni kurulan fakülte ve bölümlerde mezun verinceye kadar ek koşul aranmaz.

b) Yükseköğretim Kurulunun öğrenci alımı için gerekli gördüğü asgari öğretim üyesi sayısını sağlayamayan bölümlere yapılacak öğretim üyesi atamalarında ek koşul aranmaz.

Madde 8- Lisansüstü tez yürütücülüğünden ve bilimsel araştırma projelerinden elde edilecek puanın ilgili kadronun gerektirdiği asgari puanın % 50’sini aşan kısmı dikkate alınmaz.

Değerlendirme Raporu

Madde 9- Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere usulüne uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşullar ile bu yönergede belirtilen ek koşulları sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Bu yönergede belirtilen tanımlı puanlama sistemi, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz.

Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların, bilimsel yayınları ile sanatsal ve sportif çalışmaları, ilgili bilim alanındaki yerleri ve potansiyelleri (yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araştırmalar) derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu değerlendirmenin yanında adayın, eğitime katkısı (verdiği lisans ve lisansüstü dersleri, yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri, geliştirdiği ders ve programlar); ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım ve katkıları; aldığı bilimsel, sanatsal, sportif, akademik ve mesleki ödüller; topluma ve sanayiye dönük bilimsel etkinlikleri de dikkate alınır.

İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday veya adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile ve açıkça belirtilir. Kadrolara, kadro sayısından çok başvuru olması halinde, raporlarda olumsuz değerlendirme, gerekçeleri ile açıkça; olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday veya adayların tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir.

Özet Rapor

Madde 10- İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/Devlet Konservatuvarı/meslek yüksekokulu/enstitüsü müdürü, adayın başvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile bir özet rapor hazırlar. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası, özet rapor dosyasına konulur. Bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları değil sadece listeleri bulunur.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Trakya Üniversitesi Rektörünce yürütülür.

(Yönergedeki değişiklikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.02.2016 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylanmıştır.)

 


EK-1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA ATAMADA ARANACAK EK KOŞULLAR PUAN SİSTEMİ

 

PUAN

A.ULUSLARARASI YAYINLAR

1. a- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az beş yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı

40

1. b- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az beş yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitap veya e-ders kitabı yazarlığı

10

1.c- İnternet ile web adresine ulaşılabilen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı

20

1. d- İnternet ile web adresine ulaşılabilen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitap veya e-ders kitabı yazarlığı

5

2. a- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az beş yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop vb. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı

30

2. b- İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az beş yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop vb. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı

5

2. c- İnternet ile web adresine ulaşılabilen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop vb. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı

15

2. d- İnternet ile web adresine ulaşılabilen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki e-kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop vb. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı

3

3. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve derleme yazarlığı

20

4. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi ve teknik not yazarlığı

10

5. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup

3

6. a- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı 

12

6. b- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı 

8

6. c- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı 

6

6. d- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale ve  derleme yazarlığı 

4

7. a- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı  

6

7. b- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı

4

7. c- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı  

3

7. d- Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik  not yazarlığı

2

8. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan, editörler kurulunun en az yarısı uluslararası editörlerden oluşan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup yazarlığı

2

9. a- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı

8

9. b- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, son beş yıldır düzenli olarak yılda en az iki kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı

6

9. c- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak yılda en az iki kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı

4

9. d- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak yılda en az iki kere basılan ve hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme yazarlığı

3

10. a- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye dışında basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik not yazarlığı

4

10. b- Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde (Sosyal ve Beşeri Bilimler haricinde Türkiye’de basılan) yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş vaka takdimi, teknik not yazarlığı

2

11. Editörü belli ve editörler kurulu uluslararası katılımlı  olan, düzenli olarak basılan hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş editöre mektup yazarlığı

1

12. Periyodik olarak bir-dört yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda (yurt içinde düzenlenen uluslararası kongre ve konferanslar dahil):

 

a-Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

8

b-Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

4

c-Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı

2

d-Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı

2

13. Uluslararası yayınevleri tarafından basılan ansiklopedilerde madde yazarlığı

10

B. ULUSAL YAYINLAR

1. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş:

 

a-Bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı

20

b-Bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı çevirisi

10

2. Ulusal yayınevleri tarafından basılmasına karar verilen bilimsel ve mesleki kitap veya ders kitabı yazarlığı

12

3. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş:

 

a-Kitaplarda (kongre, sempozyum, workshop vb. bildiri kitapları hariç) bölüm yazarlığı

8

b-Çeviri kitaplarda bölüm/bölümler yazarlığı (aynı çeviri kitabında)

4

4.TÜBİTAK  ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi Listesi’nde yer alan dergilerde makale yazarlığı

10

5. a- TÜBİTAK  ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi Listesi’nde yer alan dergilerde derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

5

b-Editöre mektup

3

6. a-Son beş yıldır düzenli olarak çıkan ve senede en az iki kere basılan ve beş ayrı üniversiteden hakemli olan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale yazarlığı ile olimpik spor branşlarının ilgili federasyonlarınca çıkarılan dergilerde yayımlanmış makale yazarlığı

 

8

6. b-Düzenli olarak çıkan ve senede en az iki kere basılan ve beş ayrı üniversiteden hakemli olan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale yazarlığı ile olimpik spor branşlarının ilgili federasyonlarınca çıkarılan dergilerde yayımlanmış makale yazarlığı

 

4

7. a-Son beş yıldır düzenli olarak çıkan ve senede en az iki kere basılan ve beş ayrı üniversiteden hakemli olan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

 

5

7. b-Düzenli olarak çıkan ve senede en az iki kere basılan ve beş ayrı üniversiteden hakemli olan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

 

3

8. Ulusal diğer dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makale, derleme, teknik not ve vaka takdimi yazarlığı

4

9. Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, bir-dört yılda bir düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda:

 

a-Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

6

b-Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

3

c-Sunulan ancak yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı

2

d-Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı

2

10. Üniversite veya birimi tarafından veya katılımıyla düzenlenen bilimsel hakem kurulu olan, bir kongre veya sempozyumda:

 

a-Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

4

b-Sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı

2

c-Sunulan ancak yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı

1

d-Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri yazarlığı

1

11. Ulusal yayınevleri tarafından basılan ansiklopedide madde yazarlığı

6

 

C. SANAT TASARIM PERFORMANSI

1. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da görsel/işitsel uygulamalı yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, desteklenmesi, onaylanması;  proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt dışı uygulanmış olması

 

30

2. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da görsel/işitsel yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

15

3. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında kişisel etkinliklerde (festival, sergi, proje uygulama, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.) bulunmak

30

4. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde (festival, sergi, proje uygulama, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.) bulunmak

20

5. a-Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim, kültür ve kamu kurumlarınca satın alınması, desteklenmesi, onaylanması

20

b-Proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması

20

6. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine (festival, sempozyum, sergi, proje uygulama, workshop, çalıştay, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.) kabul edilmek

15

7. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine (festival, sempozyum, sergi, proje uygulama, workshop, çalıştay, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.) kabul edilmek

10

8. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (festival, sempozyum, sergi, proje uygulama, workshop, çalıştay, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.)

5

9. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine (festival, sempozyum, sergi, proje uygulama, workshop, çalıştay, görsel/işitsel üretim, gösteri, dinleti, gösterim vb.) katılmak

3

10.Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, fuar, kurs, workshop, bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

20

11.Ulusal ölçekte sempozyum, festival, fuar, kurs, workshop, bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

10

12. Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak    

30

13. Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak              

20

14.Uluslarası sanatsal yarışmalarda jüri üyeliği yapmak                                          

20

15. Ulusal sanatsal yarışmalarda jüri üyeliği yapmak

15

16. Uluslararası etkinliklerde küratörlük, sergi komiserliği, sergi yürütücülüğü yapmak

15

17. Ulusal etkinliklerde küratörlük, sergi komiserliği, sergi yürütücülüğü yapmak

10

18. Akademik organizasyonda (sempozyum, workshop, çalıştay, sanat etkinlikleri) yöneticilik yapmak                    

15

19. Akademik organizasyonda (sempozyum, panel, workshop, çalıştay, sanat etkinlikleri) düzenleme kurulu üyeliği yapmak

5

20. Kamusal alanda özgün sanat yapıtı gerçekleştirmek (uluslararası)

30

21. Kamusal alanda özgün sanat yapıtı gerçekleştirmek (ulusal)                                  

15

D. SPORTİF PERFORMANSI

Uluslararası

1. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Universiade Şampiyonaları) ilk üçe girmesini sağlamak

100

2. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Universiade dışındaki Uluslararası Şampiyonalar) ilk üçe girmesini sağlamak

75

3. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Universiade dışındaki uluslararası şampiyonalar) katılımını sağlamak

50

4. Olimpiyat komitesi veya komisyonlarında görev almak (her yıl için)

50

5. Millî takıma eğitimci, danışman veya koordinatör olarak sporcu yetiştirmek (her sporcu için)

25

6.Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Universiade gibi büyük organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev almak (her sporcu için)

50

7.Uluslararası antrenör ve hakem eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak (her bir ders için)

15

8.Millî takımlarda görev almak (her yıl için)

25

9.Uluslararası müsabakalarda hakemlik  yapmak (her turnuva için)

20

10.Uluslararası organizasyonlarda idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev almak (her turnuva için)

15

11.Uluslararası federasyonların çeşitli kurullarında görev almak (her yıl için)

15

Ulusal

 

1. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, yetiştirdiği sporcuların yurt  içindeki turnuvalarda (Türkiye Şampiyonası) ilk üçe girmesini sağlamak

25

2.Ulusal antrenör ve hakem eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak (her bir ders için)

5

3. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, yetiştirdiği sporcuların yurt  içindeki turnuvalara katılımını sağlamak (her yıl için)

8

4. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, millî takımlarda görev yapmak

25

5.Profesyonel ve/veya amatör takımlarda görev almak

20

6.Ulusal federasyonların çeşitli kurullarında yer almak

20

7.Ulusal organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi olarak görev almak

10

8.Ulusal müsabakalarda hakemlik yapmak

10

9. İdareci, antrenör, danışman, mentör vb. olarak, tarihi, sportif ve kültürel organizasyonlarda görev almak

5

E.MÜZİK VE SAHNE PERFORMANSI

1. Orkestra eşliğinde solistlik:

 

a-Yurt içi

8

b-Yurt dışı ya da uluslararası

16

2.Resital (en az 50 dk; orkestra önünde solo performans için süre sınırlaması yoktur):

 

a-Yurt içi

6

b-Yurt dışı ya da uluslararası

12

3. Oda müziği konserinde grup üyeliği:

 

a-Yurt içi

4

b-Yurt dışı ya da uluslararası

8

4. Orkestra konserinde baş kemancılık:

 

a-Yurt içi

2

b-Yurt dışı ya da uluslararası

3

5. Orkestra konserinde grup şefliği:

 

a-Yurt içi

1

b-Yurt dışı ya da uluslararası

2

6. Orkestra konserinde üyelik:

 

a-Yurt içi

0.5

b-Yurt dışı ya da uluslararası

1

7. CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans:

 

a-Solo performans

20

b-Kısa süreli solo performans

10

c-Orkestra performansı

5

8. Sınıf konserlerinde piyano eşliği

2

9.Uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik, üçüncülük ya da mansiyon

32

10. Yarışma kapsamı dışındaki uluslararası ödüller

20

11.Ulusal yarışmalarda birincilik

16

12. Sempozyum, kongre ve eşdeğeri etkinliklerin açılışında mini konser:

 

a-Yurt içi

4

b-Yurt dışı ya da uluslararası

8

14.Masterclass ya da workshop yönetimi:

 

a-Yurt içi

4

b-Yurt dışı ya da uluslararası

8

15. Sınıf konseri/performansı yönetimi

2

16.Radyo veya televizyon programı yapımcılığı

8

F. HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK VE DİĞER ETKİNLİKLER

1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az beş yıl faaliyet gösteren uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş, ISBN numarası olan, barkodlu-indeksli ve yayınevinin açık adresini içeren bilimsel ve mesleki kitap editörlüğü

15

2. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation ındex (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde:

 

a-Editörlük

20

b-Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği

10

c-Hakemlik

5

3. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranmayan hakemli uluslararası dergilerde:

 

a-Editorlük

10

b-Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği

5

c-Hakemlik

3

4. Türkiye’de düzenlenen tüm uluslararası ya da Yurt dışında periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda:

 

a-Davetli konuşma veya açılış konuşması yapmak

6

b-Editörlük, kongre başkanlığı veya sekreterlik yapmak

5

c-Panel başkanlığı, panelistlik veya konuşma yapmak

5

d-Düzenleme komitesi üyeliği yapmak

3

e-Oturum başkanlığı veya eş başkanlığı yapmak

3

f-Hakemlik yapmak

3

5. a-Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş kitaplarda editörlük yapmak

10

b-Kitap çeviri editörlüğü yapmak

8

6. TÜBİTAK  ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi Listesi’nde yer alan dergilerde:

 

 a-Editörlük yapmak

10

 b-Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği yapmak

5

 c-Hakemlik yapmak

3

7. Ulusal hakemli dergilerde:

 

 a-Editörlük yapmak

5

 b-Editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği yapmak

3

 c-Hakemlik yapmak

2

8. Ulusal bir cemiyet ve kuruluş tarafından periyodik olarak düzenlenen hakemli bir kongre veya sempozyumda: 

 

a-Editörlük, kongre başkanlığı ve sekreterlik yapmak

3

b-Panel başkanlığı, panelistlik veya konuşma yapmak

3

c-Düzenleme komitesi üyeliği yapmak

3

d-Oturum başkanlığı veya eş başkanlığı yapmak

2

e-Hakemlik yapmak

2

9.Atama ve yükseltmelerde jüri üyeliği yapmak

 

a-Yardımcı doçentlik jüri üyeliği yapmak  (rapor yazmak koşulu ile)

2

b-Doçentlik unvan sınavı jüri üyeliği yapmak  (rapor yazmak koşulu ile)

4

c-Doçentlik atama jüri üyeliği yapmak (rapor yazmak koşulu ile)

3

d-Profesörlük jüri üyeliği yapmak (rapor yazmak koşulu ile)

4

e-Diğer jüri üyelikleri

1

10. Uluslararası bilimsel ve kültürel yarışmalarında jüri veya kurul üyeliği yapmak

5

11. Ulusal bilimsel ve kültürel yarışmalarında jüri veya kurul üyeliği yapmak

3

12.Uluslararası yayımlanan ansiklopedi bilim kurulu üyeliği yapmak

10

13.Ulusal yayımlanan ansiklopedi bilim kurulu üyeliği yapmak

5

G. BİLİMSEL ATIFLAR(*)

1. Uluslararası yayınevleri (A1’de tanımlanan) tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında verilen her bir atıf

4

2. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E),  Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde verilen her bir atıf

2

3. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranmayan hakemli uluslararası dergilerde verilen her bir atıf

1

4. Ulusal yayınevleri (B1’de tanımlanan) tarafından yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında verilen her bir atıf

2

5. TÜBİTAK  ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi Listesi’nde veya ulusal hakemli dergilerde verilen her bir atıf

1

6.  h-index (Web of Science’a göre)x5 puan

 

(*) Bilimsel atıflarda her sıradaki yazar aynı puanı alır.

 

H. PATENTLER (*)

1.Üçlü patent (ABD, AB ve Japonya) almak

50

2. Uluslararası patent almak

40

3. Ulusal patent almak

25

4. Faydalı model almak

15

5. Endüstriyel tasarım tescili almak

10

(*) Puanlar, aşağıda gösterildiği gibi beş aşamada verilir.

Başvurunun kabulünde                        : %10’u

Patent bülteninde yayınlandığında       : %20’si

Araştırma raporu sonuçlandığında      : %30’u

İnceleme raporu sonuçlandığında        : %30’u

Patent belgesi alındığında                     : %10’u

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 23.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4212 kez okundu.