2015 Posterler - 3.Sınıf 8.Ders Kurulu1 - Göğüs Ağrısı 1

2 - Akut anterior miyokard infarktüsü olgu sunumu

3 - Rastlantısal Akciğer Kanseri Olgusu

4 - Kronik Solunum Yetmezliği Hastalarında Evde Bpap Kullanımının Değerlendirilmesi

5 - Pulmoner Emboli Ön Tanısı Alan Hastalarda Son Bir Ay İçerisinde Meydana Gelen Klinik Ve Davranış Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

6 - Sol Ventrikül “Non Compaction”, Sağ Ventrikülde Kitle Saptanan Monozomi  1p36 Sendromlu Olgu

7 - Acil Serviste Nadir Görülen Bir Vaka:   Hyoid Kemik Fraktürü Ve Tiroid Kartilaj Deplesyonu

8 - Bcg(Bacillus Calmette–Guerin) Aşısı

9 - Nozokomiyal Pnömoni Etkeni Olarak  Acinetobacter Baumannii: Bir Olgu Sunumu

10 - İskemik Kalp Hastaları Egzersiz Yapabilir Mi ?

11 - Ses Kısıklığına Klinik Yaklaşım

12 - Ventriküler Septal Defekt

13 - Sağlık Çalışanları İçin Bir Saatli Bomba !  Verem

14 - Kronik Süpüratif Otitis Media Cerrahisi Sonrası İleri Derecede İşitme Kaybı Komplikasyonu: Üç Olgu Sunumu

15 - Aspirin, Astım & Samter Sendromu

16 - Mediastinal Caput Medusa Olgu Sunumu

17 - Inferior Mi İle Gelen 34 Yaşindaki Hasta

18 - Koroner Arter Hastalığı Tanısında Myokard Perfüzyon Sintigrafisinin Kullanımı

19 - Pankreatik Psödo Kiste Bağlı Duodenal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu

20 - Bronkoskopik Biyopsi Ve Lavaj İle Tanı Konulan Aspergillus Trakeobronşiti; Bir Olgu Sunumu

21 - Behçet Hastalığında Pulmoner Arter Anevrizmaları

22 - Kardiyomiyopatiler Ve Hipertrofik Kardiyomiyopati: Bir Olgu

23 - Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları

24 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromunu Ne Kadar Biliyoruz; Ne Kadar Araştırıyoruz?

25 - Çocuklarda Kronik Öksürük

26 - Timpan Membran Perforasyonları

27a - Hayat Nefesle Başlar

27b - Nükleer Santralin Çevre Ve İnsan Sağlığına Etkileri

28 - Tüberküloz

29 - Akut Perikardiyal Tamponad İle Seyreden Akciğer Karsinomu Olgusu

30 - Epiglottit

31 - Sessiz Katil:  Hipertansiyon Düşmanımızı Doğru Tanıyor Muyuz?

32 - Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Ve Spinal Musküler Atrofi Olgu Sunumu

33 - Darlanan Damarlar Arterlerin Hastalığı Ateroskleroz

34 - Akciğerin Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu

35 - Koroner Stentler

36 - Koroner Arter Hastalığı Ve Risk Faktörü Olarak Sigara

37 - Akciğer Biyopsi Örneğinin Patoloji Serüveni

38 - Kurul Sekiz Öğrencilerinin Proje Ödevleri İle İlgili Düşünceleri

39 - Hekimler Neden Yemin Eder?

40 - Akut İnferior St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü Olgusuna Yaklaşım

41 - Romatizmal Mitral Kapak Darlığı Olan Erişkin Hastaya Yaklaşım

42 - Primer Spontan Pnömotoraks Tanısı İle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Yatan Hastaların Analizi

43 - Toraks Travması Sonrası Nadir Gelişen Bir Tablo: Travmatik Torasik Asfiksi Olgusu

44 - Pediatrik Astımda Tanı

45 - Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

46 - Epiteloid Hemanjio-Endotelyoma; Nadir Karaciğer Tümörü

47 - Nadir Birliktelik; Akciğerde Senkron Primer Ve Metastatik Adenokarsinom

48 - Spontan Fasyotomi Gelişen Kompartman Sendromu

49 - Yaşam Kurtarma Zincirinin Unutulan Halkası:  Otomatik Eksternal Defibrilatör

50 - Akciğer Kanseri Ve İmmünoterapi

51 - Tromboza Bağlı Mekanik Aortik Protez Kapak Disfonksiyonu Ve Cerrahi Tedavisi

52 - Genç Hastada Ciddi Anjina Pektorise Neden Olan Nadir Bir Durum: Miyokardial Bridge

53 - Kırık Kalp Sendromu: Bir Olgu Sunumu

54 - Dekstrokardili Bir Olguda Koroner Arter ‘’Bypass’’ Operasyonu

55 - Di George Sendromlu Bir Olgu

56 - Kritik Aort Darlığı Ve Transkatater Aortik Kapak İmplantasyonu

57 - İnferior Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden Aort Diseksiyonu

 Bu içerik 10.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3149 kez okundu.